Privacybeleid van Schoonheidsinstituut Gilda

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Schoonheidsinstituut

In ons schoonheidsinstituut kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate dienstverlening is vereist dat we over uw (medische) gegevens beschikken. Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.

 

De plichten van de schoonheidsspecialist

Uw schoonheidsspecialist is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het instituut plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het instituut als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • voor dienstverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Bij het inschakelen van andere verwerkers zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw schoonheidsspecialist, maar ook via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Schoonheidsinstituut Gilda hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening

 

Uw rechten:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het aanvraagformulier kenbaar maken aan Schoonheidsinstituut Gilda. Uiteraard kunt u hierbij ook hulp inschakelen van een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor.

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Schoonheidsinstituut Gilda is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw schoonheidsspecialist hierover graag met u in gesprek.